เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปิดรับสมัคร วันที่ 6 กันยายน 2558)
ความรับผิดชอบหลัก
สนับสนุนการริเริ่มโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธปท. ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเพื่อสนับสนุนให้มีการนำระบบไอทีไปช่วยในการเปลี่ยนผ่านกระบวนการทางธุรกิจของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการริเริ่มโครงการภายในฝ่ายงาน
สนับสนุนการบริหารกลุ่มโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างกลุ่มโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ และผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของอนุกรรมการคอมพิวเตอร์คณะต่าง ๆ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลโครงการให้บรรลุผลตามเงื่อนเวลาและงบประมาณที่กำหนด
บริหารคุณภาพของกลุ่มโครงการหรือโครงการ และระบบงานที่ให้บริการกับส่วนงานผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความพอใจสูงสุด รวมทั้งช่วยควบคุมดูแลการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของระบบงาน
ดำเนินการการจัดการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธปท. และงบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดให้มีและการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการดำเนินการ
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ยกเว้น หากระดับปริญญาตรีสำเร็จสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี นาโนเทคโนโลยี หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือ ด้านบริหารธุรกิจ (Business Administration) หรือ สาขาอื่นที่เทียบเท่า
มีทักษะ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป(เทียบเท่า IELTS 5.5/ TOEFL Paper-based 500/IBT 61/CBT 173) โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากมีประสบการณ์ในงานวางแผน บริหารกลุ่มโครงการ/โครงการ หรือพัฒนาระบบไอที จะเป็นประโยชน์กับงาน
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง
สอบด้านจิตวิทยา
สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ระดับปริญญาตรี 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-283-5503 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

การประกาศ ธปท. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน
แผ่นพับ : สมัครงาน ฝึกงาน
แผ่นพับ : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
แผ่นพับ : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.