เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายตลาดการเงิน
(ปิดรับสมัคร วันที่ 10 กันยายน 2558)
ความรับผิดชอบหลัก
ตำแหน่งที่ 1
1) ศึกษา วิเคราะห์ ภาวะตลาดการเงิน (ซึ่งรวมถึงตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และตลาดเงินตราต่างประเทศ) รวมทั้งติดตามดูแลการทำธุรกรรมของผู้ร่วมตลาดการเงิน
2) ดำเนินการในตลาดการเงิน ตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายการเงินและ ธปท. กำหนด รวมทั้งดำเนินการด้านสภาพคล่องของสถาบันการเงินตามกรอบกฎหมาย
3) ศึกษา วิเคราะห์ และประมาณการสภาพคล่อง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการในตลาดเงิน
4) ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และตลาดเงิน และตลาดเงินตราต่างประเทศ
5) ศึกษาและเสนอแนะเครื่องมือการดูแลเสถียรภาพค่าเงินและการติดตามตลาดการเงิน
ตำแหน่งที่ 2
1) ศึกษา วิเคราะห์ตลาดการเงินในลักษณะ Cross Market และ Forward Looking Analysis และงานวิจัยตลาดการเงินระยะยาว (Long-term Research Development )
2) ทำหน้าที่ Market Intelligence เพื่อติดตามสภาวการณ์ของตลาดการเงินอย่างใกล้ชิด และเสนอแนะแนวทางดำเนินการ
3) ติดตามภาวะและพัฒนาการในตลาดการเงิน ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบในแง่เสถียรภาพตลาดการเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการและนโยบายด้าน financial stability ของ ธปท.
4) ติดตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินอย่างรุนแรง ปรับปรุงตัวชี้วัด stress indicators รวมทั้งดูแลให้มีการดำเนินการตามแผน
5) ศึกษา วิเคราะห์และติดตามพัฒนาการในตลาดตราสารหนี้ รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาตลาดแรกตราสารหนี้ ให้เป็นช่องทางระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ และประสานงาน ผลักดันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการพัฒนา
6) ศึกษา ติดตาม วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ สิทธิประโยชน์ของ Primary Dealer ในต่างประเทศ เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ สิทธิประโยชน์ หลักเกณฑ์การประเมินผล และการพัฒนากลไกของ Primary Dealers
7) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาตลาดเงิน (รวมถึงการมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่มีมาตรฐานสะท้อนภาวะตลาดการเงินไทย) และตลาดอนุพันธ์
8) ร่วมจัดทำและสนับสนุนการดำเนินการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของกระทรวงการคลัง แผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้าย แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน รวมทั้งกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น กลุ่ม EMEAP ASEAN+3 และอื่น ๆ
9) ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาตลาดการเงินในต่างประเทศ และศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคในการพัฒนาตลาดการเงินของประเทศต่าง ๆ เพื่อมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ยกเว้น หากระดับปริญญาตรีสำเร็จสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี นาโนเทคโนโลยี หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ หรือการเงิน หรือบริหารธุรกิจ หรือวิทยาศาสตร์การเงิน หรือวิศวกรรมการเงิน
มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 750 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 7/ TOEFL 600 (Paper-based), 250 (CBT), 100 (IBT) โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
มีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลาย รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงินเป็นอย่างดี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีตรรกะในการประเมินสถานการณ์ กล้าตัดสินใจ
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่งงาน
สอบด้านจิตวิทยา
สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ตามวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. คือ ระดับวุฒิปริญญาโท 31,350 บาท หรือ ปริญญาเอก 34,200 บาท
เงินเพิ่ม เช่น สาขาวิชาหายาก, ทักษะพิเศษ, ประสบการณ์ทำงาน, คุณสมบัติอื่นๆ ที่สูงกว่าคุณสมบัติของงาน เช่น CPA/CFA รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50% ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2583-5503 หรือ E-mail ที่ Recruit2@bot.or.th
หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

การประกาศ ธปท. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน
แผ่นพับ : สมัครงาน ฝึกงาน
แผ่นพับ : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
แผ่นพับ : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.