เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > นักบัญชี ทีมค่าใช้จ่ายพนักงาน ฝ่ายการเงินและการบัญชี
(ปิดรับสมัคร วันที่ 13 กันยายน 2558)
ความรับผิดชอบหลัก
ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของธนาคารให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งกฎหมายภาษีอากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลาที่กำหนด และบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการบริหารในการปรับระบบงาน และกระบวนการทำงาน
ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ การเบิกค่าใช้จ่ายและการรับจ่ายเงินของ ธปท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
วิเคราะห์ปัญหา ให้คำปรึกษา และประสานงานด้านการเงิน ภาษีอากรและการใช้ระบบงานแก่ส่วนงานต่าง ๆ ใน ธปท. สายออกบัตรธนาคาร และสำนักงานภาค
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ยกเว้น หากระดับปริญญาตรีสำเร็จสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี นาโนเทคโนโลยี หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
มีทักษะ ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป (เทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL Paper-based 500/IBT 60/CBT 150) โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีทางการบัญชี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Excel และ Powerpoint
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-356-7268 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

การประกาศ ธปท. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน
แผ่นพับ : สมัครงาน ฝึกงาน
แผ่นพับ : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
แผ่นพับ : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.