เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายการเงินและการบัญชี
(ปิดรับสมัคร วันที่ 13 กันยายน 2558)
ความรับผิดชอบหลัก
จัดการงานชำระราคาธุรกรรมการดำเนินนโยบายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง ในด้านสกุลเงิน สินทรัพย์ ตลาดการเงิน (Open Market Operations) และด้านอนุพันธ์ทางการเงิน ให้ถูกต้อง ทันเวลา ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติต่าง ๆ
ตรวจสอบผลการชำระราคา ติดตามและแก้ไขปัญหา รวมทั้งเจรจาต่อรองเพื่อเรียก/จ่ายชดเชยค่าเสียหาย
ทดสอบระบบงานชำระราคารองรับธุรกรรม ธปท. (Dealing Room System) และระบบสื่อสาร SWIFT ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งร่วมคัดเลือก/ประเมิน ระบบงาน/คู่ค้าและผู้เก็บรักษาเงินสด/หลักทรัพย์
ดูแลบัญชีเงินบาทขององค์กรระหว่างประเทศ และภาครัฐบาล ตามหน้าที่ของ ธปท. ในการเป็นตัวแทนการชำระเงินและรับฝากหลักทรัพย์แก่ภาครัฐฯ
ประสานงานกับคู่ค้า ธนาคารผู้รับฝากเงิน ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งฝ่ายงานใน ธปท. เพื่อให้งานชำระราคาดำเนินการได้ตามข้อตกลง/ระเบียบ/พิธีปฏิบัติ/กฎหมายที่กำหนดไว้
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ยกเว้น หากระดับปริญญาตรีสำเร็จสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี นาโนเทคโนโลยี หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีทางการบัญชี/การเงินการธนาคาร/การเงินระหว่างประเทศ/การบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่าขึ้นไป
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Excel และ Powerpoint
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
มีความสามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องเกินเวลาและ/หรือเหลื่อมเวลาได้
การทดสอบ
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-356-7268 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

การประกาศ ธปท. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน
แผ่นพับ : สมัครงาน ฝึกงาน
แผ่นพับ : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
แผ่นพับ : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.