เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > วิศวกร โรงพิมพ์ธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร
(ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2558)
ความรับผิดชอบหลัก
ควบคุมดูแลและวิเคราะห์ระบบวิศวกรรมต้นกำลัง ระบบวิศวกรรมปรับอากาศ ในอาคารผลิตธนบัตร ของสายออกบัตรธนาคาร
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60 /CBT 150
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.5
ประสบการณ์ด้านระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chilling Plant) หรือการอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อย 1 ปี
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร (เฉพาะสาขาที่มีการออกใบอนุญาต)
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
เป็นผู้ที่พัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูง มีวินัยและสามารถปรับตัวได้ดี
การทดสอบ
การทดสอบบุคลิกภาพ
การสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 28,500 บาท
หากมีวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. ปริญญาโท 31,350 บาท หรือ ปริญญาเอก 34,200 บาท
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่งานของธนาคาร ไม่เกินร้อยละ 20
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกบริหารงานบุคคล 1-2 ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล โทร. 02-356-8524 หรือ E-mail ที่ bmgrecruit@bot.or.th

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

การประกาศ ธปท. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน
แผ่นพับ : สมัครงาน ฝึกงาน
แผ่นพับ : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
แผ่นพับ : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.