เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > โครงการ Pathway Program 2015
(ปิดรับสมัคร วันที่ 9 ตุลาคม 2558)
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
จบการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน หรือสาขาที่เทียบเคียงได
เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาโท 3.3 ขึ้นไป(และมีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี 3.0 ขึ้นไป)
คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650
มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และการทำงานเป็นทีม
พร้อมเข้าร่วมโครงการในวันที่ 4 มกราคม 2559
การทดสอบ
สอบข้อเขียน และ Assessment
สอบสัมภาษณ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-356-7268 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.