เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส (งานด้านผู้ช่วยนักวิจัย) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ | 2558
(ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2558)
ประสบการณ์
มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจ การเงินการธนาคาร ที่ สศป. ประเมินว่าเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ สศป.
ความรับผิดชอบหลัก
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.) เป็นหน่วยงานหนึ่งใน ธปท. ที่มีการบริหารงานกึ่งอิสระและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีหน้าที่วิจัยเชิงลึกและให้คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ ธปท. รวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและสังเคราะห์ประเด็นให้แก่สาธารณชน
ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่างๆ
ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย
ดำเนินการงานอื่นๆ ที่เป็นการสนับสนุนนักวิจัยของ สศป.
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
สามารถทำงานให้ ธปท. ได้เต็มเวลา
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยถึงต้องออกจากงาน และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก
ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจ การเงินการธนาคาร ที่ สศป. ประเมินว่าเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ สศป.
มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC ขั้นต่ำ 600)
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีประสบการณ์ ทักษะและความสามารถในการประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และมีความเชี่ยวชาญใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ อาทิ Matlab/ Stata/ R/ Eviews ประกอบการวิเคราะห์
มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
การทดสอบ
การสอบข้อเขียน
การทดสอบด้านจิตวิทยา
การสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
เงินเดือน : ตามที่ตกลง
ระยะเวลาการจ้าง : ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-356-7581 หรือ E-mail ที่ Recruit2@bot.or.th

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

website สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.)
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.