เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมกลยุทธ์และมาตรฐานข้อมูล ฝายสถิติและข้อสนเทศ
(ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ตุลาคม 2558)
ความรับผิดชอบหลัก
ศึกษา วิเคราะห์กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินการด้านข้อมูลสถิติ รวมถึงศึกษาและพัฒนามาตรฐานสถิติ เทคนิคและวิธีการจัดทำสถิติ (Statistical Standards and Methodology) และการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และแนวทางการจัดทำข้อมูลสถิติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับมาตรฐานการจัดทำสถิติที่เป็นสากล (International Statistical Standard) ที่มีผลต่อการจัดทำสถิติของ ธปท. เช่น คู่มือ Guideline รหัสมาตรฐาน เป็นต้น รวมทั้งวางแผนและผลักดันการปรับเปลี่ยนไปสู่มาตรฐานใหม่
สนับสนุนและประสานการดำเนินงานด้านมาตรฐานสถิติ เทคนิค วิธีการจัดทำสถิติ และการเผยแพร่ข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้มีการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานและเพิ่มองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพงานทางด้านสถิติ
ศึกษาและวิเคราะห์คุณภาพของกระบวนการจัดทำข้อมูลสถิติ เพื่อให้กระบวนการที่ได้มีประสิทธิภาพ และข้อมูลสถิติมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ศึกษาและวิเคราะห์ เครื่องมือหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจัดทำแบบจำลองการประยุกต์ใช้งานจริง เพื่อช่วยในการจัดทำสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลและระบบคลังข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ศึกษาและให้ความเห็นต่อกระบวนการสำรวจและเทคนิคทางสถิติ เพื่อให้ได้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างมีความถูกต้องตามหลักสถิติ มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งศึกษาและเสนอแนวทางการสำรวจข้อมูล
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60, CBT 150 หรือตามที่ระบุไว้ของกลุ่มตำแหน่งงาน โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป * ทุกสาขาวิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า ยกเว้น ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรม​​เครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น หรือวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
หากเป็นผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ไม่ต้องยื่นหลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านสถิติ หรือสถิติประยุกต์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือการเงินและการธนาคาร หรือบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความคิดเชิงระบบ ตลอดจนการคิดเชิงวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ที่ดี
มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีทางสถิติศาสตร์ เศรษฐมิติ และ/หรือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง
สามารถสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะในการฟังและจับประเด็นได้ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ระดับปริญญาตรี 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-356-7268 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

การประกาศ ธปท. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน
แผ่นพับ : สมัครงาน ฝึกงาน
แผ่นพับ : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
แผ่นพับ : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.