เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > นักวิจัย/นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
(ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
ประสบการณ์
มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.) ประเมินว่าเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ สศป.
ความรับผิดชอบหลัก
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.) เป็นหน่วยงานหนึ่งใน ธปท. ที่มีการบริหารงานกึ่งอิสระและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีหน้าที่วิจัยเชิงลึกและให้คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ ธปท. รวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและสังเคราะห์ประเด็นให้แก่สาธารณชน (www.pier.or.th)
ผลิตงานวิจัยเชิงลึกเพื่อรองรับการดำเนินนโยบายของ ธปท. และศึกษาวิจัยประเด็นเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ
พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการวิจัย วิเคราะห์ หรือติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
พัฒนาเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จัดการประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสังเคราะห์ประเด็นให้แก่แวดวงวิชาการและสาธารณชน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย
อายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
สามารถทำงานให้ ธปท. ได้เต็มเวลา
ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยถึงต้องออกจากงาน และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก
ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือการเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกรดเฉลี่ย (GPA) ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า
มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC 650)
มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ สศป. ประเมินว่าเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ สศป.ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคัดกรองเบื้องต้น ได้แก่ (1) ประวัติย่อ (CV) (2) List ผลงานวิจัยทั้งหมด (3) บทคัดย่องานวิจัยสั้น ๆ ไม่เกิน 5 บทความ และ (4) งานวิจัยชุดสมบูรณ์ 1 เรื่อง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะและความสามารถในการทำงานวิจัย
มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียน
การทดสอบด้านจิตวิทยา
การสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
เงินเดือน : ตามที่ตกลง
ระยะเวลาการจ้าง : 1- 2 ปี โดย ธปท. อาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของส่วนงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6753หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

website สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.)
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.