เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส (งานด้านผู้ช่วยนักวิจัย) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
(ปิดรับสมัคร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560)
ประสบการณ์
มีความรู้หรือประสบการณ์ในงานวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจ หรือการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลระดับจุลภาค (Micro Data) ที่มีขนาดใหญ่ โดยต้องมีทักษะในการประมวลผลข้อมูลและมีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย อาทิ Matlab/ Stata/ R/ SQL/Python/Javascript /ArcGis ประกอบการวิเคราะห์ ที่สถาบันวิจัยฯ ประเมินว่าเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ สถาบันวิจัยฯ
ความรับผิดชอบหลัก
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.) เป็นหน่วยงานหนึ่งใน ธปท. ที่มีการบริหารงานกึ่งอิสระและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีหน้าที่วิจัยเชิงลึกและให้คำปรึกษาด้านวิชาการ ด้านนโยบายการเงิน ระบบการเงิน และเศรษฐกิจมหภาค เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ ธปท. รวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและสังเคราะห์ประเด็นให้แก่สาธารณชน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ได้แก่
ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่างๆ
ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย
ดำเนินการงานอื่นๆ ที่เป็นการสนับสนุนนักวิจัยของ สถาบันวิจัยฯ
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร สถิติ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
มีความรู้หรือประสบการณ์ในงานวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจ หรือการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลระดับจุลภาค (Micro Data) ที่มีขนาดใหญ่ โดยต้องมีทักษะในการประมวลผลข้อมูลและมีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย อาทิ Matlab/ Stata/ R/ SQL/Python/Javascript /ArcGis ประกอบการวิเคราะห์ ที่สถาบันวิจัยฯ ประเมินว่าเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ สถาบันวิจัยฯ
มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC ขั้นต่ำ 600) โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
การทดสอบ
สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ค่าตอบแทนรายเดือนเริ่มต้นที่ 38,550+ หรือตามที่ตกลง
ระยะเวลาการจ้าง : 1-2 ปี โดย ธปท. อาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของส่วนงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6753 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ โทร. 0-2356-7205 หรือ Email:pier@bot.or.th

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

website สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.)
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.