เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร
(ปิดรับสมัคร วันที่ 8 กันยายน 2562)
ความรับผิดชอบหลัก
ร่วมวางแผนการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อดิจิทัลของ ธปท. ทั้งเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย ให้สามารถสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในเวลาและช่องทางที่เหมาะสม รวมถึงการขยายกลุ่มผู้ติดตามและเข้าถึงข้อมูลของ ธปท. ให้มากขึ้น พร้อมทั้งประเมินผลการสื่อสารและติดตามเทรนด์การสื่อสารใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
จัดทำเนื้อหาและออกแบบการนำเสนอเนื้อหา อาทิ อินโฟกราฟิก วิดีโอคลิป ให้น่าสนใจ เข้าใจง่าย ทันการณ์ เพื่อให้กลุ่มผู้ติดตามสามารถนำไปเผยแพร่ต่อในวงกว้างได้สะดวก
ดูแลการออกแบบและการจัดทำเว็บไซต์ของ ธปท. ให้สวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ ดำเนินการถูกหลัก SEO (Search Engine Optimize) รวมทั้งให้คำปรึกษา ตรวจสอบและติดตามการจัดทำเว็บไซต์ (Internet และ Intranet) ของส่วนงานต่าง ๆ ให้เผยแพร่ข้อมูลได้ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด และจัดทำรายงานผลการเข้าชมเว็บไซต์และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าชมแต่ละกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
ติดตามความคิดเห็นและข้อสอบถามในช่องทางโซเชียลมีเดีย เว็บไซด์ และระบบ Call Center พร้อมทั้งร่วมวางแผนบริหารจัดการแนวทางตอบคำถามจากภายนอกให้สอดคล้องกับนโยบายของ ธปท. และเป็นทิศทางเดียวกันในช่องทางสื่อสารต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน รวมทั้งดูแลการสำรวจทัศนคติที่มีต่อ ธปท. เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของ ธปท.
ให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ธปท. และบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และสนับสนุนการทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของธนาคารแห่งประเทศไทย
สำหรับการสรรหาในครั้งนี้ต้องการบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ในการวางแผน และดูแลการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ เป็นหลัก
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร/สื่อสารดิจิทัล/เศรษฐศาสตร์/การตลาด/ออกแบบ/อักษรศาสตร์ หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารดิจิทัลอย่างน้อย 2 ปี
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า (อายุคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
หากมีประสบการณ์ด้านการออกแบบงานเผยแพร่ทางสื่อดิจิทัล หรือเคยมีผลงานเขียนลงสื่อออนไลน์ จะเป็นประโยชน์ต่องาน
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คล่องตัว สามารถปรับตัวได้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
การสื่อสารที่เข้าใจง่าย
การทดสอบ
แจ้งผลการคัดกรองคุณสมบัติให้ทราบ ทั้งผ่านและไม่ผ่าน ทางอีเมล์ ภายในวันที่ 11 กันยายน 2562 เพื่อเข้าทดสอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน : Aptitude Test และข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง ในเดือนกันยายน 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนพรหม
ผู้สอบผ่านข้อเขียน จึงมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในเดือนตุลาคม 2562
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-5503 หรือ Email: Recruit@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.