เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้ตรวจสอบ / ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
(ปิดรับสมัคร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562)
ความรับผิดชอบหลัก
1. วิเคราะห์และปฏิบัติงานด้านเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างแบบจำลอง (Model) หรือพัฒนาโปรแกรมและเครื่องมือเพื่อใช้ในการตรวจสอบ โดยใช้ Machine Learning Techniques จากข้อมูลมีโครงสร้าง (Structured Data) และแบบไร้โครงสร้าง (Unstructured Data) บน Big Data Platform
2. นำเสนอ คิดค้นและพัฒนาวิธีการตรวจสอบและวิเคราะห์เชิงลึกใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยี เครื่องมือ และเทคนิคที่สอดคล้องกับรูปแบบการตรวจสอบแนวใหม่ เช่น การตรวจสอบการดำเนินการ (Performance Audit) การตรวจสอบเชิงข้อมูล (Data Driven Audit)
3. จัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปี โดยศึกษา วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับ Audit theme ตามความสำคัญต่อกลยุทธ์และความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม (Risk Matrix และ Integrated Audit Framework)
4. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของ The Institute of Internal Auditors (IIA) อาทิ วิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis) วิเคราะห์ความเสี่ยงของงานที่ตรวจสอบแบบ Cross Function จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Review Program) และสรุปผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ
5. ให้คำปรึกษา (Consult) แก่ส่วนงานเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลใน ธปท. การบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลใน ธปท.
6. พัฒนางานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ของ The Institute of Internal Auditors (IIA)
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีขึ้นไปด้าน Data Analytics / Mathematics and Statistics / Engineering / Computer Science
มีประสบการณ์ด้าน Data Analytics / Big Data / Machine Learning และ/หรือมีความสามารถในการเขียน R Programming หรือ Python coding
มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ อาทิ CIA, CISA, CPA, CCNP (ถ้ามี)
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง จับประเด็นสำคัญ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสามารถให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสาร นำเสนอ โน้มน้าวและเจรจาต่อรอง
มีความสามารถในการเรียนรู้และการปรับตัวสูง สามารถทำงานได้หลากหลาย (Multi-task) เพื่อให้สามารถพัฒนางานและตรวจสอบได้หลายด้าน
การทดสอบ
แจ้งผลการคัดกรองคุณสมบัติให้ทราบ ทั้งผ่านและไม่ผ่าน ทางอีเมล์ เพื่อเข้าทดสอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน ช่วงต้นเดือนธันวาคม ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนพรหม
ผู้สอบผ่านข้อเขียน จึงมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในธันวาคม 2562
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-5503 หรือ Email: Recruit@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.