เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
(ปิดรับสมัคร วันที่ 5 ธันวาคม 2562)
ประสบการณ์
มีประสบการณ์การตรวจสอบ หรือมีประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ อาทิ CIA, CISA, CPA, CFA
ความรับผิดชอบหลัก
จัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปี โดยศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับ Audit theme ตามความ สำคัญต่อกลยุทธ์และความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม(Risk Matrix และ Integrated Audit Framework) ในฐานะ Third Line of Defense
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของ The Institute of Internal Auditors (IIA) อาทิ วิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis) วิเคราะห์ความเสี่ยงของงานที่ตรวจสอบแบบ Cross Function จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Review Program) และสรุปผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด(Whistleblowing) เกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่น
ให้คำปรึกษา (Consult) แก่ส่วนงานเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลใน ธปท.
พัฒนางานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของ The Institute of Internal Auditors (IIA)
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดสาขาหนึ่ง - บัญชี บริหารจัดการ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
มีประสบการณ์การตรวจสอบ หรือมีประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ อาทิ CIA, CISA, CPA, CFA
คะแนนภาษาอังกฤษ Toeic 550 ขึ้นหรือเทียบเท่า (โดยคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง จับประเด็นสำคัญ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสาร นำเสนอ โน้มน้าวและเจรจาต่อรอง
มีความสามารถในการเรียนรู้และการปรับตัวสูง ติดตามความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานได้หลากหลาย (Multi-task) เพื่อให้สามารถพัฒนางานและตรวจสอบได้หลายด้าน
มีความสามารถในการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการศึกษา และพัฒนาความรู้ในงานของส่วนงานผู้รับตรวจ
ติดตามพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถ identify จุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป
การทดสอบ
แจ้งผลการคัดกรองคุณสมบัติให้ทราบ ทั้งผ่านและไม่ผ่าน ทางอีเมล์ เพื่อเข้าทดสอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน ช่วงต้นเดือนธันวาคม ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนพรหม
ผู้สอบผ่านข้อเขียน จึงมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในธันวาคม 2562
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-5503 หรือ Email: Recruit@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.