เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > BOT Open House#2_ด้านระบบข้อสนเทศ
(ปิดรับสมัคร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562)
ประสบการณ์
โปรดระบุตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ ในช่องแหล่งผู้ข้อมูลการสมัคร สื่ออืน ๆ (ระบุ ตำแหน่งงานที่....)
หากสนใจมากกว่า 1 ตำแหน่ง โปรดระบุเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่งงานที่ 3,4,7
โปรดอ่านข้อมูลกระบวนการสมัครตั้งแต่ต้นจนจบอย่างละเอียด
ความรับผิดชอบหลัก
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตำแหน่งงานที่ 1-5)
ตำแหน่งงานที่ 1 : ติดตั้ง solution และปรับแต่งประสิทธิภาพ (Performance Tuning) ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการใช้งาน จัดทำข้อกำหนด/เกณฑ์การพิจารณาด้านเทคนิคเพื่อจัดหาอุปกรณ์และโปรแกรมสำหรับ solution ดังกล่าว ติดตั้ง solution และปรับแต่งประสิทธิภาพ (Performance Tuning) ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการใช้งาน
ตำแหน่งงานที่ 2 : ดูแลกรอบดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity Framework) นโยบายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยไอที ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และหลักปฏิบัติที่ดี (best practices) และควบคุมและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐาน รวมทั้งประเมินและวัดผลการรักษาความปลอดภัยด้านไอที
ตำแหน่งงานที่ 3 : ดูแลให้ระบบป้องกันภัยไซเบอร์ของ ธปท. ให้มีความพร้อมสามารถป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์จากทุกระดับและทุกด้าน พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไอทีให้ทันสมัย รวมทั้งประเมินช่องโหว่ของระบบงานของ ธปท. โดยดูแลให้มีการทดสอบและประเมินด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอตามระดับความเสี่ยงของระบบงาน
ตำแหน่งงานที่ 4 : ตรวจจับภัยไซเบอร์ทั้งด้านระบบและบุคลากร จากทุกระดับและทุกด้าน ได้อย่างรวดเร็วทันการณ์ เทียบเคียงกับธนาคารกลางชั้น รวมถึงพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไอทีให้ทันสมัย เฝ้าระวัง ตรวจจับ ตรวจสอบ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปเกณฑ์ที่กำหนด
ตำแหน่งงานที่ 5 : วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ออกแบบ และเขียนโปรแกรม (Full Stack) ตามกระบวนการและมาตรฐานที่กำหนด ทดสอบ ติดตั้ง และปรับแต่งประสิทธิภาพ (Performance Tuning) ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ รวมทั้งให้คำปรึกษา สนับสนุนและแก้ไขปัญหาการใช้งาน
ตำแหน่งงานที่ 6 : ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล จัดทำข้อมูล จัดเก็บ ประมวลผล ตลอดจนการใช้และการเผยแพร่ข้อมูล และรองรับข้อมูลจุลภาคขนาดใหญ่ (Big data) ให้สอดคล้องกับนโยบายของ ธปท. โดยรวม ภายใต้ Platform ที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจการเงิน สถาบันการเงินและการชำระเงิน รวมถึงการบริหารจัดการแผนงาน (Project Management)
ตำแหน่งงานที่ 7 : กลุ่มงาน Data Analytics วิเคราะห์และปฏิบัติงานด้านเทคนิคในการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลอง (Model) หรือเครื่องมือเพื่อคาดการณ์ (Predictor) โดยใช้ Machine Learning Techniques จากข้อมูลมีโครงสร้าง (Structured Data) และแบบไร้โครงสร้าง (Unstructured Data) บน Big Data Platform
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
ตำแหน่งงานที่ 1-6 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
เฉพาะตำแหน่งงานที่ 5 ต้องมีประสบการณ์การทำงานออกแบบและพัฒนาระบบงาน /บริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ตำแหน่งงานที่ 6 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร บริหาร สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล หรืองานด้านระบบข้อมูลต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ตำแหน่งงานที่ 7 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้าน Data Analytics หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ เช่น สถิติ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) บริหารธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) มีประสบการณ์ด้าน Data Analytics และ/หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจหรือระบบการเงินการธนาคาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้ได้เร็ว และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
การทดสอบ
ทุกตำแหน่งงานของ BOT Open House ทั้ง 7 ตำแหน่งงาน ปิดรับสมัครวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
แจ้งผลการคัดกรองคุณสมบัติให้ทราบ ทั้งผ่านและไม่ผ่าน ทางอีเมล์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเข้าทดสอบข้อเขียน
กำหนดสอบข้อเขียน : Aptitude Test ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนพรหม
กำหนดสอบสัมภาษณ์แต่ละตำแหน่ง จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0-2283-5549 หรือ 02-283-5503
Email: Recruit@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.