เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้ตรวจสอบ / ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบความเสี่ยง ฝ่ายประเมินความเสี่ยงและแบบจำลองสถาบันการเงิน (ฝสจ.) สายกำกับสถาบันการเงิน 1
(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2563)
ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานด้านการประเมินความเสี่ยงและแบบจำลองที่สถาบันการเงินใช้ในการบริหารความเสี่ยง ดำเนินธุรกิจ และดำรงเงินกองทุน เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาแบบจำลองสำหรับการทำ Stress Test ของธนาคารแห่งประเทศไทย และด้านการตรวจสอบตัวแปรและแบบจำลองในการทำ Stress Test ของสถาบันการเงิน เพื่อใช้ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและเงินสำรองของสถาบันการเงิน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์/หรือคณิตศาสตร์/หรือสถิติ/หรือ Risk Management/หรือเศรษฐศาสตร์ (เน้นด้านแบบจำลองเชิงปริมาณ)/หรือการเงิน (เน้นด้านความเสี่ยงหรือแบบจำลองเชิงปริมาณ) หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความสนใจในงานด้านแบบจำลองเชิงปริมาณหรือสถิติ
มีความรู้ หรือสนใจในธุรกิจสถาบันการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง กฎหมายและหลักการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจการเงินพอสมควร
มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการทำแบบจำลองเชิงปริมาณหรือ Risk Analytics หรือมี CFA หรือ FRM จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
สามารถเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว และพร้อมเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และสถาบันการเงินได้อย่างเหมาะสม
มีความสามารถในการสื่อสารที่เข้าใจง่ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
การทดสอบ
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม (สูงสุดไม่เกิน 20%)
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.