เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝตท.)
(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)
ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ให้บริการ e-Payment เพื่อประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT รวมทั้งประเมินความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) ตามหลักสากล
วิเคราะห์/ติดตามการเปลี่ยนแปลงและเหตุการณ์ผิดปกติที่สำคัญด้าน IT และภัยคุกคามทางไซเบอร์
พัฒนาแนวทางการกำกับดูแลความเสี่ยงด้าน IT Risk และ Cyber Risk
ศึกษาและติดตามพัฒนาการด้านเทคโนโลยีใหม่ เช่น Blockchain , API , Cloud Computing, AI , ML เป็นต้น
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันการเงิน และสนใจงานตรวจสอบด้าน IT ของสถาบันการเงิน
หากมี Certificate ที่เกี่ยวข้องกับด้าน IT เช่น CISA , CISM , CISSP เป็นต้น และ/หรือมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคเชิงลึกด้านเทคโนโลยีใหม่ เช่น Blockchain , API , Cloud Computing , AI , ML เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 หรือเทียบเท่า
มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และจับประเด็น
มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานผู้ตรวจสอบ สามารถทำงานเป็นทีม และกล้าแสดงความคิดเห็น
การทดสอบ
สอบสัมภาษณ์รอบฝ่ายงานและรอบธนาคาร โดยจะต้องสอบสัมภาษณ์รอบฝ่ายงานผ่าน จึงจะได้รับเข้าการสอบสัมภาษณ์รอบธนาคาร
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม (สูงสุดไม่เกิน 20%)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากร โทร. 0-2283-6752 หรือ Email: Recruit@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.