เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > รองผู้อำนวยการ ส่วนจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปิดรับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม 2563)
ประสบการณ์
มีประสบการณ์การบริหารจัดการ Data Center ที่มีขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรับผิดชอบหลัก
บริหารและควบคุมการจัดการการปฏิบัติงานประจำวันของศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้ง 3 ศูนย์ ให้การทำงานระบบศูนย์คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์และ Facility ที่เกี่ยวข้องมีความเสถียร พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการควบคุมการเข้าถึงและใช้พื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
บริหารและควบคุม การติดตามเทคโนโลยีและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับศูนย์คอมพิวเตอร์ ในการนำมาปรับปรุงและบริหารจัดการความเพียงพอพร้อมใช้ของระบบวิศวกรรม และระบบช่วยรักษาความปลอดภัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้ง 3 ศูนย์ ให้สามารถรองรับทั้งงานปัจจุบันและอนาคตได้อย่างเหมาะสมต่อเนื่อง โดยประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกองค์กร
กำหนดกลยุทธ์ และกรอบควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ (NOC: Network Operation Center) ให้มีประสิทธิภาพ รองรับภารกิจของธนาคาร ตามข้อตกลงการให้บริการ (SLA: Service Level Agreement) เช่น การสำรองข้อมูลและตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่สำรอง การจัดการ Batch Job งานต่าง ๆ เป็นต้น
กำหนดกลยุทธ์ และกรอบควบคุมการปฏิบัติงานประจำวันของ ROC (Robotic Operation Center) โดยตรวจสอบติดตามการทำงาน และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ระบบ Robotic Process Automation สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง เพียงพอ และต่อเนื่องตามข้อตกลงการให้บริการ
กำหนดกลยุทธ์ และกรอบควบคุมการจัดทำรายงานสรุปสถานะการใช้ทรัพยากร (Resource Utilization) และรายงานวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของระบบต่างๆ เพื่อส่งต่อให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์และดำเนินการปรับปรุง/แก้ไขให้ระบบต่างๆ ทำงานได้ปกติ รวมถึงมี Resource เพียงพอ เหมาะสม และรองรับงานในอนาคต
เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างสายงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ Data Center และ เสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารระดับสูงและทีมงานฝ่ายงานต่าง ๆ ภายในธปท. รวมทั้งองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การร่วมมือและความเข้าใจในการทำงานที่ดีร่วมกัน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย
อายุไม่เกิน 45 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 500 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Engineering) หรือด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เทียบเท่า
มีประสบการณ์การบริหารจัดการ Data Center ที่มีขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้ได้เร็ว และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
หลักเจรจาต่อรอง
ระยะเวลาการจ้าง 1-3 ปี (ธปท. จะพิจารณาต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำ หากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2356-7581 หรือ Email: Recruit@bot.or.th หรือ panorp@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.