เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
(ปิดรับสมัคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563)
ความรับผิดชอบหลัก
ช่วยวิเคราะห์ และติดตามการทำธุรกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ Non-bank รวมถึงพฤติกรรมของผู้ร่วมตลาด ตลอดจนธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อตลาด รวมถึง เพื่อสนับสนุนงานกำกับตรวจสอบ หรือเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ช่วยวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงธุรกรรมเงินตราต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของ Non-bank และพัฒนาแนวทางการกำกับและตรวจสอบผู้เล่นในตลาดเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคคลรับอนุญาต ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ฯลฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และสอดคล้องกับนโยบายในการดูแลเสถียรภาพค่าเงินและเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ รวมทั้งกำหนดแนวทางดำเนินการกับผู้ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ช่วยงานกำกับและตรวจสอบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ Non-bank ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับระเบียบหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน และผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี ให้เป็นไปตามคำสั่ง หนังสืออนุญาตของเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และดำเนินการเสนอ ธปท. พิจารณาลงโทษผู้ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือดำเนินคดีตามระเบียบและกฎหมายอย่างเหมาะสม
ช่วยออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ ติดตาม และกำกับตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน
ให้คำปรึกษา และชี้แนะเกี่ยวกับการขออนุญาตทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ Non-bank ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎระเบียบและพิธีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินให้แก่ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ธปท. ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล ติดตาม และ/หรือประเมินความเสี่ยงการทำธุรกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ Non-bank ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ติดตามข้อมูล และสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน และ/หรือปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์หรือเทียบเท่า หากสำเร็จการศึกษาทั้งตรีและโทในสาขาเศรษฐศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Finance หรือบัญชี อย่างน้อย 3 วิชา
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป (ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีตรรกะในการคิดเป็นระบบ กล้าตัดสินใจ
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
มีทักษะการใช้โปรแกรมการประมวลผลข้อมูล เช่น Ms. Excel, Tableau จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร การจับประเด็น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
หมายเหตุ : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0-2283-5503 หรือ Email: Recruit@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.