เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักดาต้าอนาไลติกส์
(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 18 สิงหาคม 2563)
ประสบการณ์
มีประสบการณ์ในการใช้งาน Data Analytics และ/หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจหรือระบบการเงินธนาคาร ดังนี้ - ปริญญาโท มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี - ปริญญาเอก มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
มีประสบการณ์ในการทำงานวิเคราะห์ที่ใช้ข้อมูลที่หลากหลายและซับซ้อน และใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงลึกใน Big Data Platform อย่างน้อย 3 ปี
ความรับผิดชอบหลัก
ศึกษา state-of-the-art Machine Learning Techniques ที่นำมาสร้าง ทดสอบ แบบจำลอง (Model) หรือเครื่องมือเพื่อคาดการณ์ (Predictor) จากข้อมูลมีโครงสร้าง (Structured Data) และแบบไร้โครงสร้าง (Unstructured Data) ที่หลากหลายในธปท. บน Big Data Platform
ควบคุมดูแล projects และให้ปรึกษา/คำแนะนำ นักวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกกลุ่มงาน ในด้านเทคนิคในการวิเคราะห์เชิงลึก
ร่วมเป็นคณะทำงานของแผนงาน Data Analytics ต่างๆ ที่ประกอบด้วยทีมงานจากด้านธุรกิจ ด้านข้อมูล และด้านไอที ของ ธปท. โดยให้คำแนะนำแนวคิด เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการการวิเคราะห์ รวมทั้งควบคุมดูแลให้การทำงานเป็นไปตามกระบวนการ Data Analytics เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
นำเสนอ คิดค้นและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เชิงลึกใหม่ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ เพื่อตอบโจทย์พันธกิจหลัก ธปท. ในทุกด้าน รวมทั้งพัฒนาบุคลากร ธปท. ในองค์ความรู้ใหม่ด้าน Data Analytics เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลของ ธปท.
สื่อสารและร่วมประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ธปท. ในการผลักดันกลยุทธ์ด้านการใช้ข้อมูลในลักษณะการวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรมและแพร่หลาย
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาโทขึ้นไปด้าน Data Analytics หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ เช่น สถิติ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) บริหารธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
มีประสบการณ์ในการใช้งาน Data Analytics และ/หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจหรือระบบการเงินธนาคาร ดังนี้ - ปริญญาโท มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี - ปริญญาเอก มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
มีประสบการณ์ในการทำงานวิเคราะห์ที่ใช้ข้อมูลที่หลากหลายและซับซ้อน และใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงลึกใน Big Data Platform อย่างน้อย 3 ปี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้ได้เร็ว และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยี และเครื่องมือเชิงเทคนิคใหม่อยู่เสมอ
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
การทดสอบ
1. สอบข้อเขียน (ข้อสอบ Aptitude Test) ประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2563
2 ผู้สอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
3 สอบสัมภาษณ์ (จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
ขั้นตอนดำเนินการ
1 รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
2 ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
3 ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
4 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
หมายเหตุ : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น (หลักเจรจาต่อรอง)
ระยะเวลาจ้าง 1-3 ปี (ธปท. จะพิจารณาต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. ที่กำหนด)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดงาน : คุณสุบิน เลี้ยงพันธุ์สกุล โทรศัพท์ 02-283-5407
สอบถามการสมัครงาน : คุณสหชัย เกตุบำรุงพร โทรศัพท์ 02-283-5549
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.