เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์ และ / หรือ ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักกลยุทธ์งานบุคคลและองค์กร ฝทพ.
(ปิดรับสมัคร วันที่ 6 สิงหาคม 2563)
ประสบการณ์
มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ การวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี (โดยให้ผู้สมัครระบุรายละเอียดงานที่รับผิดชอบ)
ความรับผิดชอบหลัก
วางแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการ implementation งานบริหารบุคคลและองค์กรเพื่อให้ ธปท. สามารถบรรลุตามพันธกิจที่กำหนด
ออกแบบ พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร โครงสร้างตำแหน่งงาน การบริหารอัตรากำลัง ระบบงาน และเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงปรับโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังในภาพรวม
ศึกษา วิเคราะห์ ด้านอัตรากำลัง เพื่อจัดทำแผนกำลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการบริหารกำลังคนในภาพรวม
ออกแบบระบบบริหารเส้นทางอาชีพและโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ กำหนดกลุ่มงาน กลุ่มอาชีพ เส้นทางอาชีพ และเครื่องมือการบริหารสมรรถนะของพนักงาน รวมถึงให้คำปรึกษาการนำใช้ในทางปฏิบัติ
ออกแบบ พัฒนา การบริหารผลงานและการปรับปรุงผลงานของพนักงาน การสำรวจค่าตอบแทน (Salary and Benefit Survey) การจัดทำและปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกเข้า และการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60 /CBT 150
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ การวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี (โดยให้ผู้สมัครระบุรายละเอียดงานที่รับผิดชอบ)
ธนาคารแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความกระตือรือร้นเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างรวดเร็วเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถเชื่อมโยงภาพรวมของงานบริหารบุคคลฯ งานด้านอื่นและสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี
มีความสามารถด้านการประสานงานและสร้าง networking ทั้งในและนอกองค์กร
มี Growth mindset และสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียน (เฉพาะตำแหน่งงานและทักษะทางเชาว์ปัญญา)
สอบจิตวิทยา (Online Test)
สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน (สูงสุดไม่เกิน 20%)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร.0 2283 6752 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.