เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้ตรวจสอบ และ / หรือผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบฯ ด้าน IT ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
(ปิดรับสมัคร วันที่ 6 กันยายน 2563)
ความรับผิดชอบหลัก
จัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปี โดยศึกษา วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับ Audit Theme ตามความสำคัญต่อกลยุทธ์และความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม (Risk Matrix และ Integrated Audit Framework) ซึ่งครอบคลุมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน วิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis) และความเสี่ยงของงานที่ตรวจสอบแบบ Cross Function จัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และสรุปผลการตรวจพร้อมข้อเสนอแนะ และรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นกลางในฐานะ Third Line of Defense รวมทั้งดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (Whistleblowing) เกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่น
วิเคราะห์และปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคนิคเชิงลึกครอบคลุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ตามมาตรฐานสากล
นำเสนอ คิดค้นและพัฒนาวิธีการตรวจสอบ การวิเคราะห์เชิงลึกใหม่ ๆ ด้วยเทคโนโลยี เครื่องมือ และเทคนิคที่สอดคล้องกับรูปแบบการตรวจสอบแนวใหม่ เช่น การตรวจสอบเชิงข้อมูล (Data Driven Audit)
ให้คำปรึกษา (Consult) แก่ส่วนงานต่างๆในการตรวจประเมินกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลขึ้นในฝ่ายงานและใน ธปท.
พัฒนางานตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ The Institute of Internal Auditors (IIA) โดยให้สอดคล้องกับบริบทของงานธนาคารกลาง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ Computer Science, Data Science
มีใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ อาทิ CISA เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง จับประเด็นสำคัญ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสาร นำเสนอ โน้มน้าวและเจรจาต่อรอง
มีความสามารถในการเรียนรู้และการปรับตัวสูง ติดตามความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานได้หลากหลาย (Multi-task) เพื่อให้สามารถพัฒนางานและตรวจสอบได้หลายด้าน
มีความสามารถในการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการศึกษา และพัฒนาความรู้ในงานของส่วนงานผู้รับตรวจ ติดตามพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถ identify จุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป
การทดสอบ
สอบข้อเขียน (ข้อสอบ Aptitude Test และข้อสอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง) ประมาณกลางเดือนกันยายน 2563 โดยผู้สอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ ประมาณปลายเดือนกันยายน 2563
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้นระดับปริญญาตรี 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น วุฒิการศึกษา และประสบการณ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดงาน : คุณสุกุมา อดุลย์วิจิตร โทรศัพท์ 02-283-5734
สอบถามการสมัครงาน : คุณพิณทร์พนอ พิริยะวุฒิกุล โทรศัพท์ 02-356-7581
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.