เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ตำแหน่งงาน IT. 15 อัตรา
(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2563)
ประสบการณ์
- พนักงานประจำ 15 อัตรา
ความรับผิดชอบหลัก
นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
• วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ หา Solution ทางเทคนิคที่เหมาะสม ออกแบบ และเขียนโปรแกรม (Full Stack) ตามกระบวนการและมาตรฐานที่กำหนดในหลากหลาย Business เช่น งานพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ตลาดการเงิน งานด้านข้อมูล งานด้าน Automation งานด้าน HR บัญชี และงานด้าน Digital Collaboration ผ่านเครื่องมือ และเทคนิคหลายรูปแบบ เช่น Web Application, Mobile Application, JAVA, .NET, XML, Blockchain, Agile Development, DevOps, Big Data, Tableau, Cloudera, Hadoop, NoSQL Programming, Python, Node.js, Angular/ React, O365, SharePoint เป็นต้น
• ทดสอบ ติดตั้ง และปรับแต่งประสิทธิภาพ (Performance Tuning) ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ รวมทั้งให้คำปรึกษา สนับสนุนและแก้ไขปัญหาการใช้งาน
นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) งาน RPA (Robotic Process Automation)
•วิเคราะห์และออกแบบระบบงานในรายละเอียด โดยเฉพาะการวิเคราะห์การทำงานของกระบวนการต่างๆ ที่จะนำ Robotic Process Automation (RPA) เข้ามาประยุกต์ใช้
•ดำเนินการพัฒนาระบบงาน ดำเนินการตามแผนการทดสอบ แผนการใช้และเลิกใช้ ช่วยควบคุมการปฏิบัติงานของแรงงานที่จัดจ้าง ให้เป็นไปตามกระบวนการ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุผลตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด
•สนับสนุน และดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้ระบบงานให้เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนด (SLA) และดำเนินการแก้ปัญหาในเชิงป้องกัน รวมทั้งให้คำปรึกษากับผู้ใช้งาน
•วิเคราะห์ผลกระทบการปรับเปลี่ยนระบบงาน และดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้เป็นไปตามผลการวิเคราะห์
วิศวกรระบบ (System Engineer)
•วิเคราะห์และออกแบบ Solution ในระดับโครงสร้างพื้นฐานไอที (เช่น Cloud, DevSecOps, Server system, Operating system, Database เป็นต้น) หรือ ด้านระบบเครือข่าย
•จัดทำข้อกำหนด/เกณฑ์การพิจารณาด้านเทคนิคเพื่อจัดหาอุปกรณ์และโปรแกรมสำหรับ Solution ดังกล่าว
•ติดตั้ง Solution และปรับแต่งประสิทธิภาพ (Performance Tuning) ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการใช้งาน
IT Architect
•ศึกษา กำหนดเครื่องมือ จัดทำมาตรฐานและออกแบบสถาปัตยกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐานไอที และการพัฒนาระบบงานในภาพรวมให้มีความสอดคล้องกัน รวมทั้งออกแบบและพัฒนาระบบนำร่อง ครอบคลุมโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้งานทั้ง ธปท.
•จัดทำข้อกำหนดเกณฑ์การพิจารณาด้านเทคนิคของระบบคอมพิวเตอร์
•บริหารจัดการ Application / IT Portfolio ของบริการที่เกี่ยวข้อง
•ทบทวนประสิทธิผล กำหนดมาตรฐาน และอำนวยความสะดวกในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบงานเชิง Strategic development ให้ทันกับ New technology และตอบโจทย์ New business
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60 /CBT 150
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้ได้เร็ว และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
การทดสอบ
1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ จะคัดกรอง ตรวจสอบรายละเอียด คุณสมบัติ และ/หรือประสบการณ์ที่มี พร้อมเอกสารที่ครบถ้วน พร้อมแจ้งผลการคัดกรองให้ทราบทางอีเมล์
2. กำหนดสอบข้อเขียน (ข้อสอบ Aptitude Test) วันที่ 9 ตุลาคม 2563
3. ผู้สอบข้อเขียน ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
4. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
ขั้นตอนดำเนินการ
1 รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
2 ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
3 ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
4 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0-2283-5549 หรือ Email: Recruit@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.