เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงาน
กลุ่มตำแหน่งงาน
ผู้ตรวจสอบ / ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบความเสี่ยง ฝ่ายประเมินความเสี่ยงและแบบจำลองสถาบันการเงิน (ฝสจ.) สายกำกับสถาบันการเงิน 1 (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2563)
หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ปิดรับสมัคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)
ตำแหน่งงาน IT. 20 อัตรา ประกอบด้วย ทีมจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย, สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย, ทีมพัฒนาระบบงานธุรกิจ, ทีมสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดรับสมัคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563)
ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝตท.) (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563)
กลุ่มสาขาวิชา
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงานสัญญาจ้าง
รองผู้อำนวยการ ส่วนจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปิดรับสมัคร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563)
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัคร (Active Pool)
คำอธิบาย : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี
กลุ่มงานระดับผู้บริหาร (Mid-career)
โครงการรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก
นักวิจัย / นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
ด้านการเงิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านเศรษฐศาสตร์
ตำแหน่งงานด้านอื่นๆ
ด้านกฎหมาย
ด้านบัญชี
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.