​ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบ 16   คลิกอ่านวิธีสังเกตธนบัตร
S16F100.jpg

​​​ภาพประธานด้านหน้า​


                 

ภาพประธานด้านห​​ลัง 

ขนาด
วันประกาศออกใช้
จ่ายแลก

​พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

                    

พระบรมรูป​สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

๗.๒๐ x ๑๕.๐๐ เซนติเมตร 
ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘​

ประกาศกระทรวงการคลัง

คลิกอ่าน