ออสเตรเลีย กับ ธนบัตรพอลิเมอร์

ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกในโลกที่ผลิตและออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ โดยเริ่มจากปี 1988 ได้ออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ที่ระลึกครบรอบ 2 ศตวรรษออสเตรเลียชนิดราคา 10 ดอลลาร์ออสเตรเลีย


จากนั้นก็ออกใช้ชนิดราคาต่างๆ เป็นธนบัตรหมุนเวียนเรื่อยมา โดยมีเป้าหมายเพื่อต่อต้านการปลอมแปลงธนบัตร เนื่องจากธนบัตรพอลิเมอร์สามารถรองรับลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงได้หลากหลายมากกว่าธนบัตรกระดาษ

ปัจจุบันออสเตรเลียใช้ธนบัตรพอลิเมอร์เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั้งหมด 5 ชนิดราคา และมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธนบัตรพอลิเมอร์ที่น่าสนใจเชียวครับ ไปดูรายละเอียดกัน 

ปี 2003 ธนาคารกลางออสเตรเลียเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับธนบัตรกับเชื้อไวรัส SARS


พบว่า สามารถฆ่าเชื้อไวรัสที่อยู่บน #ธนบัตรพอลิเมอร์ ได้เร็วกว่าธนบัตรกระดาษ และธนบัตรพอลิเมอร์มีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อไวรัสได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับจุดสัมผัสอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น ราวบันไดเลื่อน เหรียญ ที่จับประตู เป็นต้น

พบว่า การทำความสะอาดเกี่ยวกับการใช้งานธนบัตรที่ดีที่สุด คือ การรักษาความสะอาดของผู้ใช้งานเอง ได้แก่ การล้างมือบ่อย ๆ เทียบกับทางเลือกอื่น เช่น

 • ล้างด้วยแอลกอฮอล์หรือผงซักฟอก ซึ่งเสียเวลามากกว่า

 • ฉายรังสี UV นาน 30 นาที ถึง 7 ชม. ทั้ง 2 ด้านของธนบัตร ซึ่งทั้งเสียเวลาและแพงกว่า

 • ฉายรังสีแกมมาที่สามารถฆ่าเชื้อได้ครั้งละจำนวนมาก (ทั้งพาเลท) ซึ่งประหยัดเวลาที่สุด แต่มีราคาสูงมาก

 • กักกันธนบัตร ทั้งเสียเวลามาก มีต้นทุนสูง และไม่มีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อนำธนบัตรที่ครบกำหนดกักเวลาแล้วไปหมุนเวียนใหม่ก็สามารถติดเชื้อโรคได้อีกทันที

จากการเปรียบเทียบระหว่างธนบัตรกระดาษกับธนบัตรพอลิเมอร์พบว่า

 • แบคทีเรียสามารถแทรกซึมอยู่ในเนื้อกระดาษ บริโภคเนื้อกระดาษและสิ่งที่อยู่บนกระดาษได้ แต่แทรกซึมในธนบัตรพอลิเมอร์ได้ยาก บริโภคได้แค่สิ่งที่อยู่ด้านบนธนบัตรพอลิเมอร์

 • ไวรัสใช้ธนบัตรหรือสิ่งที่อยู่บนธนบัตรเป็น host cell ไม่ได้ (เซลล์ของเหยื่อที่ไวรัสเข้าไปฝังตัว เช่น เซลล์ของมนุษย์ หรือสัตว์) จึงทำได้แค่เกาะอยู่บนพื้นผิวของทั้งธนบัตรกระดาษและธนบัตรพอลิเมอร์ และไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้จนกว่าจะไปสัมผัสกับสิ่งที่เป็น host cell

 • แอดมินว่าถึงงานวิจัยชิ้นนี้จะออกมาก่อนเรารู้จักกับโควิด 19 นานแล้ว แต่ก็เป็นแนวทางอ้างอิงมาปรับใช้กับการจัดการกับโควิด-19 ได้อยู่บ้างนะครับ

ที่มา : https://www.righttoknow.org.au/request/6263/response/17549/attach/4/RBAFOI%20192027%20Documents%20for%20Release.pdf?fbclid=IwAR2eb4ejnEE4-ju_tbt25_0RdhLsYJtyNhs5dnEDeRMCJ-hswijhOwiuaN0 


ปี 2015 ธนาคารกลางออสเตรเลียเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับอายุธนบัตร พบว่า • ธนบัตรที่ต้องทำลายเนื่องจากเสื่อมสภาพ ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานของประชาชนต่อไป ลดลง หลังจากเริ่มออกใช้ ธนบัตรพอลิเมอร์ ในช่วงแรก

 • อายุธนบัตรที่มีสภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน เพิ่มขึ้น หลังจากเริ่มออกใช้ #ธนบัตรพอลิเมอร์

 
ที่มา : https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2015/sep/7.html?fbclid=IwAR1Z8q9Wxu1IzZYL62ZVdQrKyc8KMDEka5SSAo-M9VVkFZ9KtqUH0szR3cA 


​ปี 2019 ธนาคารกลางออสเตรเลียเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและ #ประโยชน์ของธนบัตรพอลิเมอร์ พบว่า


 1. การออกใช้ธนบัตรพอลิเมอร์กว่า 25 ปี ช่วย #ประหยัดงบประมาณ ได้มาก แม้จะยังไม่รวมประโยชน์จากการที่ #ธนบัตรปลอมลดลง

 2. #ลดต้นทุน การบริหารจัดการ แม้ต้นทุนการพิมพ์ธนบัตรพอลิเมอร์สูงกว่าธนบัตรกระดาษเพราะวัสดุใช้พิมพ์แพงกว่า แต่ธนบัตรพอลิเมอร์มีอายุยาวนานกว่า ทำให้ต้นทุนในการขนส่ง การนับคัด การทำลาย และการผลิต ลดลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดต้นทุนในธนบัตรชนิดราคาต่ำที่ประชาชนใช้จับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันมากกว่า

 3. ลดต้นทุนของธนาคารกลาง เพราะการใช้ธนบัตรพอลิเมอร์ทำให้ต้อง #นับคัดน้อยลง ธนาคารกลางจึง outsource การนับคัดธนบัตรได้

 4. ต่อต้านการปลอมแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมิจฉาชีพ #ทำธนบัตรปลอมได้ยาก นั่นเอง ทำให้ระยะเวลาการเปลี่ยนแบบธนบัตรเพื่อหลีกเลี่ยงธนบัตรปลอมเพิ่มเป็นถึง 25 ปี ยาวนานกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ว่าจะต้องเปลี่ยนแบบธนบัตรในทุก 10-15 ปี

ที่มา : https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2019/dec/a-cost-benefit-analysis-of-polymer-banknotes.html?fbclid=IwAR1nTzMzKYr2XilWp8wgC7kmO-1HUcarC9TBaqHWhdUcS6BheJmKcy9lDyY