วัตถุประสงค์

สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ธนบัตรน่ารู้" เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องธนบัตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเงินสดให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินสด และผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมั่นใจมากยิ่งขึ้น สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ และช่วยกันคัดกรองธนบัตรปลอมออกจากระบบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม หน่วยงานของท่าน และระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

ในปี 2563  ธปท. ได้เพิ่มช่องการจัดอบรมในรูปแบบการบรรยายสด (Live) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ และเพื่อความสะดวกของผู้เข้าเรียน 

 ประจำปี 2565 

กำหนดการอบรม จำนวน 5 รุ่น (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

  • รุ่นที่ 1  วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565           เวลา  10:00 - 12:00 น
  • รุ่นที่ 2  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565     เวลา  10:00 - 12:00 น.
  • รุ่นที่ 3  วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565          เวลา  10:00 - 12:00 น.
  • รุ่นที่ 4  วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565           เวลา  10:00 - 12:00 น.
  • รุ่นที่ 5  วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565     เวลา  10:00 - 12:00 น.

การสมัครเข้าอบรม

  • สมัครอบรมหลักสูตรออนไลน์ "ธนบัตรน่ารู้"

  • รายละเอียดหลักสูตร >> คลิกที่นี่ <<

  • ขั้นตอนการเข้าเรียนหลักสูตรอบรมออนไลน์ "ธนบัตรน่ารู้" >> คลิกที่นี่ <<

ช่องทางการ Download วุฒิบัตร


สรุปผลการอบรมออนไลน์ 

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง “ธนบัตรน่ารู้” แบบเทปบันทึก 

การเข้าร่วมอบรม

ประจำปี 2563 

สรุปผลการอบรมออนไลน์