กำหนดการจัดอบรม จำนวน 5 รุ่น (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ดังนี้

– รุ่นที่ 1 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
– รุ่นที่ 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
– รุ่นที่ 3 วันที่ 2 สิงหาคม 2564
– รุ่นที่ 4 วันที่ 3 สิงหาคม 2564
– รุ่นที่ 5 วันที่ 4 สิงหาคม 2564

สรุปผลการอบรมออนไลน์ ธนบัตรน่ารู้ ประจำปี 2564


หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง “ธนบัตรน่ารู้” แบบเทปบันทึก 

การเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง “ธนบัตรน่ารู้” สำหรับสถาบันการเงิน ประจำปี 2563 

สรุปผลการอบรมออนไลน์