การใ้ห้ความรู้ด้านธนบัตร

1. นิทรรศการกิจการธนบัตร

"นิทรรศการกิจการธนบัตร" เปิดให้หน่วยงาน สถาบันการศึกษา องค์กร และกลุ่มบุคคล ที่สนใจเข้าชมได้เป็นหมู่คณะ โดยต้องติดต่อล่วงหน้าและไม่เก็บค่าเข้าชม ในวันทำการ ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. จำนวนกลุ่มละไม่เกิน 50 คน (สำหรับสถาบันการศึกษารับผู้เข้าชมตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป) โดยผู้เข้าเยี่ยมชมจะต้องปฏิบัติตามระเบียบในการเข้าชม และมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ......รายละเอียด2. โครงการอบรมธนบัตรน่ารู้​

สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ธนบัตรน่ารู้” เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องธนบัตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเงินสดให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน แคชเชียร์ ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินสด และผู้ที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมั่นใจมากยิ่งขึ้น สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ และช่วยกันคัดกรองธนบัตรปลอมออกจากระบบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม หน่วยงานของท่าน และระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ....รายละเอียด