หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง “ธนบัตรน่ารู้” สำหรับสถาบันการเงิน ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์ 

           สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดการอบรม “ธนบัตรน่ารู้” เป็นประจำทุกปี ให้แก่สถาบันการเงินและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านธนบัตรและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านธนบัตรระหว่างสถาบันการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

           ในปี 2563 นี้ ได้เพิ่มช่องทางการจัดอบรมในรูปแบบการเรียนออนไลน์ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง และมีความสะดวกในการเข้าเรียนด้วย 

กลุ่มเป้าหมาย

  • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสาขา และผู้ปฏิบัติงานด้านเงินสด ที่เริ่มต้นปฏิบัติงาน 
  • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสาขา ที่ต้องการทบทวนความรู้เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
  • เจ้าหน้าที่ด้านการฝึกอบรม ที่มีหน้าที่สื่อสารความรู้ให้แก่พนักงานในหน่วยงาน

การเข้าร่วมอบรม

สรุปผลการอบรมออนไลน์ ธนบัตรน่ารู้