กลุ่มผู้มีประสบการณ์

 

พัฒนาสู่อาชีพพนักงานธนาคารกลาง

ประสบการณ์การทำงานนับเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ธปท. ยินดีขอเชิญผู้ที่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ ในงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร การกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ กฎหมาย คอมพิวเตอร์ บัญชี ฯลฯ ได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีอุดมการณ์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ เข้าสู่อาชีพการเป็นนักการธนาคารกลาง

ความก้าวหน้าในอาชีพ

พนักงานทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสอนงาน ฝึกอบรม ดูงาน ฝึกงาน หมุนเวียนงาน การเข้าร่วมทำงานในองค์กรอื่นที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ การให้ทุนการศึกษาต่อโปรแกรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาเป็นผู้บริหารและอาชีพนักการธนาคารที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
Related link : โอกาสก้าวหน้า และพัฒนา

คุณสมบัติ

มีพื้นความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานธนาคาร ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น กระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลง อุทิศทุ่มเทในการทำงาน และมีอุดมการณ์ยืนหยัดในความถูกต้อง
Related link : คุณคือคนที่ใช่ ?

กระบวนการสมัครและคัดเลือก

ผู้สนใจสามารถ กรอกใบสมัคร เลือกกลุ่มสาขาวิชาหรือกลุ่มตำแหน่งงานที่สนใจ เพื่อสอบคัดเลือกตามกลุ่มสาขาวิชาหรือกลุ่มตำแหน่งงาน โดยหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด จะมีการทดสอบพื้นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน ภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสม และเมื่อมีตำแหน่งว่างจะเรียกผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้นที่มีคุณสมบัติตรงตามความประสงค์ของส่วนงานให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาอย่างน้อย 120 วัน หากผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด จะบรรจุเป็นพนักงาน ธปท. ต่อไป
Related link : สนใจสมัครเลย

เชิญฟังความคิดเห็นของพนักงานของเรา
ถาม-ตอบ

                                                                                                                 ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560