นักศึกษาฝึกงาน

โอกาสเรียนรู้การทำงาน ...สู่อาชีพในอนาคต ธปท. เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีสำหรับการเข้าสู่ชีวิตการทำงานและโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่สนใจในอาชีพงานธนาคารกลางหรือการเงินการธนาคาร นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการจัดสรรให้เข้าปฏิบัติงานตามฝ่ายงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อจะได้มีโอกาสนำความรู้มาฝึกปฏิบัติงานจริง เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และบรรยากาศการทำงาน การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ และได้ความรู้ภาพรวมงานของธนาคารกลาง

Related link : คุณคือคนที่ใช่ ?

รายละเอียดโครงการนักศึกษาฝึกงาน

                                                                                                                 ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560