กลุ่มจบการศึกษาใหม่​

ก้าวแรกของชีวิตการทำงาน ...

ธปท. เปิดโอกาสผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หลายสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ได้เริ่มทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงและมั่นคงเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนสำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ ได้เรียนรู้งานที่เป็นระบบและทันสมัย การกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ และที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารในระดับประเทศ

ความก้าวหน้าในอาชีพ ...

พนักงานทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสอนงาน ฝึกอบรม ดูงาน ฝึกงาน หมุนเวียนงาน การเข้าร่วมทำงานในองค์กรอื่นที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ การให้ทุนการศึกษา ต่อโปรแกรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาเป็นผู้บริหารและอาชีพนักการธนาคารที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต
Related link : โอกาสก้าวหน้า และพัฒนา

คุณสมบัติ...

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร บัญชี วิศวกรรมทางการเงิน กฎหมาย คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น กระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลง อุทิศทุ่มเทในการทำงาน และมีอุดมการณ์ กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง
 Related link : คุณคือคนที่ใช่ ?

กระบวนการสมัครและคัดเลือก

ผู้สนใจสามารถ กรอกใบสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกตามกลุ่มสาขาวิชา โดยมีการทดสอบพื้นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน ภาษาอังกฤษและสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อประเมินความเหมาะสม และเมื่อมีตำแหน่งงานว่างจะเรียกผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้นที่มีคุณสมบัติตรงตามความประสงค์ของส่วนงานให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลาอย่างน้อย 120 วัน หากผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด จะบรรจุเป็นพนักงาน ธปท.ต่อไป
Related link : สนใจสมัครเลย

                                                                                                               
เชิญฟังความคิดเห็นของพนักงานของเรา
ถาม-ตอบ

                                                                                                                 ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560