​​​​​​​​​เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารสำหรับการ ลงทะเบียน บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT SecureNET)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ของผู้ลงทะเบียน (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
      
 เอกสารสำหรับการขอสิทธิ์ e-Application (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) 

​กรณีกระทำการแทนตนเอง

(เฉพาะกลุ่มผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)               

​กรณีกระทำการแทนนิติบุคคล

กรณีขอสิทธิเป็นผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล (Organization Administrator) หรือผู้จัดการสิทธิ (Administrator)
 
(กลุ่มสถาบันการเงิน/Non-bank/AMC/Rep. Office) 
 • หนังสือแสดงความจำนงขอใช้บริการยื่นคำขออนุญาต (e-Application)
 • ภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
 • ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์ (อายุการรับรองไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือมอบอำนาจช่วงทุกทอด (ถ้ามี)
 • ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
 • ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ - ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล​
 • ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ - ผู้จัดการสิทธิ
(กลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ)           
 • หนังสือแสดงความจำนงขอใช้บริการยื่นคำขออนุญาต (e-Application)
 • ภาพถ่ายหนังสือคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการหรือ หนังสือรับรองผู้จัดการ หรืออื่นๆ ที่แสดงถึงการแต่งตั้งผู้จัดการ
 • หนังสือมอบอำนาจช่วงทุกทอด (ถ้ามี)
 • ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ
 • ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ - ผู้จัดการสิทธิแทนนิติบุคคล
 • ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ - ผู้จัดการสิทธิ
(กลุ่มผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)           
กรณีไม่เคยมีสิทธิใช้บริการ e-Application ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 • ภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
 • ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กระทรวงพาณิชย์ (อายุการรับรองไม่เกิน 6 เดือน) (เฉพาะกลุ่มสถาบันการเงิน และนิติบุคคลทั่วไป)
 • ภาพถ่ายหนังสือคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการหรือ หนังสือรับรองผู้จัดการ หรืออื่นๆ ที่แสดงถึงการแต่งตั้งผู้จัดการ (เฉพาะกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ)
 • หนังสือมอบอำนาจช่วงทุกทอด (ถ้ามี)
 • ภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ     
 

กรณีสมัครเป็นผู้ปฏิบัติงาน (Officer)

(กลุ่มสถาบันการเงิน/Non-bank/AMC/Rep. Office)
(กลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ)
(กลุ่มผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)
กรณีไม่เคยมีสิทธิใช้บริการ e-Application ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 • ภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ (เฉพาะกลุ่มสถาบันการเงิน และนิติบุคคลทั่วไป)

โปรดจัดเตรียมเอกสารข้างต้นให้ครบถ้วนและส่งไปยังที่อยู่ด้านล่าง พร้อมใส่หมายเหตุเพื่อส่งต่อเอกสารถึงฝ่ายงานที่ให้สิทธิการเข้าใช้ระบบงาน

ทีมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (งาน BOT SecureNET)
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 2 โซน 4
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 

หมายเหตุ โปรดส่งต่อเอกสาร เพื่อขอสิทธิ์ใช้ระบบยื่นคำขออนุญาต (e-Application) ไปยังฝ่ายงาน ...
     
หลักเกณฑ์การระบุฝ่าย ที่ต้องส่งต่อเอกสาร มีดังนี้
 • สถาบันการเงิน/Non-bank/AMC/Rep. Office ระบุฝ่ายเป็น "ฝ่ายกำกับธุรกิจสถาบันการเงิน (ฝกก.)"
 • สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระบุฝ่ายเป็น "ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (ฝกฉ.)"
 • กลุ่มผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (บุคคลหรือนิติบุคคล) ระบุฝ่ายเป็น "ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน (ฝนช.)"
 
ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะดำเนินการพิจารณาคำขอดังกล่าวภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน
หากท่านยังไม่ได้ ยืนยันการลงทะเบียน กรุณาตรวจสอบ อีเมล ที่ใช้ในการลงทะเบียน
ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ทาง 02 273-5666 หรือ ที่อยู่ข้างต้น