Responsive image

BOT License Check คืออะไร ?

ระบบการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตหรือใบขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น P-Loan, Nano Finance, e-Money โดยผู้ค้นหาสามารถดาวน์โหลดหนังสือแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานได้

หมายเหตุ : ระบบ BOT License Check ในส่วนของใบอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แแสดงเฉพาะใบอนุญาต บุคคลรับอนุญาต ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ และผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ หากเป็นใบอนุญาตประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 3 ประเภทข้างต้น ท่านสามารถตรวจสอบได้โดย >>คลิกที่นี่