Responsive image

BOT License Check คืออะไร ?

ระบบการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตหรือใบขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น P-Loan, Nano Finance, e-Money โดยผู้ค้นหาสามารถดาวน์โหลดหนังสือแสดงผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานได้

หมายเหตุ : ระบบ BOT License Check ในส่วนของใบอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ไม่รวมนิติบุคคลรับอนุญาต
Note : Licenses under the Exchange Control Act B.E. 2485 displayed by BOT License Check do not include those of authorized juristic persons.