ผู้จัดการบริการ : ณรงค์ (0-2283-5313) อัญมณี (0-2283-6821)
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองของสถาบันการเงิน
เลขที่ สนส.31/2551
ประกาศ ณ วันที่3 สิงหาคม 2551
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา3 สิงหาคม 2551
วันที่มีผลบังคับใช้4 สิงหาคม 2551
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4.บริษัทเงินทุน
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล เพื่อให้สถาบันการเงินมีการกันเงินสำรองอย่างเพียงพอและสามารถรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่สถาบันการเงินได้ถือครองอยู่ได้ โดยเฉพาะเงินให้สินเชื่อซึ่งถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์หลักของสถาบันการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำแนวทางการกันเงินสำรองตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standard - IAS) ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน มาใช้ตั้งแต่ปลายปี 2549 เป็นต้นมา โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์บางประการให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น หากมีข้อบ่งชี้ว่ากระแสเงินสดรับของลูกหนี้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเกี่ยวข้องกัน ให้จัดชั้นบัญชีนั้นไว้ด้วยกัน ประเภทหลักประกันที่สามารถนำมาหักจากมูลหนี้ก่อนการกันเงินสำรอง เป็นต้น
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -