ผู้จัดการบริการ : ชุลีกร (0-2283-5806) พิทักษ์ (0-2283-5805)
เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและหลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ
เลขที่ ธปท. ฝนส. (21) ว. 2597/2552
วันที่ออกหนังสือเวียน30 ธันวาคม 2552
วันที่มีผลบังคับใช้-
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.บริษัทบริหารสินทรัพย์
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงประกาศในครั้งนี้ เพื่อรวบรวมประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์ มาประมวลให้อยู่ในฉบับเดียวกัน และเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์รอการขายของบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีสถาบันการเงินเป็นบริษัทแม่ให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้ง เพื่ออ้างอิงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2551
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ
ลำดับประเภทเรื่องสถานะเลขที่
1 ประกาศ ธปท.
การกำหนดสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและหลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ
ประกาศ ณ วันที่ 11 ธ.ค. 2552
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 29 ธ.ค. 2552
ยกเลิก มีเอกสารเกี่ยวข้อง สนส. 24/2552