ผู้จัดการบริการ : ชุลีกร (0-2283-5806) พิทักษ์ (0-2283-5805)
เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ยื่นรายงาน
เลขที่ ฝนส. (23) ว. 125/2553
วันที่ออกหนังสือเวียน28 ธันวาคม 2553
วันที่มีผลบังคับใช้-
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.บริษัทบริหารสินทรัพย์
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงประกาศในครั้งนี้เพื่อให้รูปแบบรายงานที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ต้องยื่นต่อธนาคารแห่งประเทศไทยสอดคล้องกับรูปแบบการจัดทำงบการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์จัดทำงบการเงินตามรูปแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดสำหรับบริษัทเงินทุน ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับปรุงรูปแบบงบการเงินดังกล่าวเพื่อรองรับการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่สภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดให้มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ
ลำดับประเภทเรื่องสถานะเลขที่
1 ประกาศ ธปท.
การกำหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ยื่นรายงาน
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2553
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 24 ธ.ค. 2553
วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2554
ยกเลิก มีเอกสารเกี่ยวข้อง สนส.16/2553