ผู้จัดการบริการ : ชุลีกร (0-2283-5806) ศิรดา (0-2283-5804)
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกันเงินสำรองสำหรับสินเชื่อที่มีสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
เลขที่ ธปท. ฝนส. (23) ว. 846/2554
วันที่ออกหนังสือเวียน1 มิถุนายน 2554
วันที่มีผลบังคับใช้-
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4.บริษัทเงินทุน
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล ตามที่พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้ผู้รับบำนาญสามารถนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้ออกหนังสือเวียนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกันเงินสำรองสำหรับสินเชื่อที่มีสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน เพื่อให้สถาบันการเงินมีความชัดเจนในทางปฏิบัติสำหรับการกันเงินสำรองสินเชื่อดังกล่าว
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -