ผู้จัดการบริการ : ชุลีกร (0-2283-5806) พิมพ์ประภัทร์ (0-2283-5837)
เรื่อง การให้สินเชื่อในลักษณะที่เล็งเห็นว่าจะเรียกคืนไม่ได้
เลขที่ ที่ สนส. 7/2554
ประกาศ ณ วันที่31 สิงหาคม 2554
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา9 กันยายน 2554
วันที่มีผลบังคับใช้10 กันยายน 2554
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4.บริษัทเงินทุน
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อที่เข้าข่ายว่าจะมีลักษณะที่เล็งเห็นว่าจะเรียกคืนไม่ได้ เพื่อให้สถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการให้สินเชื่อ และมีการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในปัจจุบันสถาบันการเงินมีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่ดีขึ้นเป็นลำดับ
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ
ลำดับประเภทเรื่องสถานะเลขที่
1 หนังสือเวียน
นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้สินเชื่อในลักษณะที่เล็งเห็นว่าจะเรียกคืนไม่ได้
วันที่ออกหนังสือเวียน 14 ก.ย. 2554
วันที่มีผลบังคับใช้ 10 ก.ย. 2554
ใช้อยู่ มีเอกสารเกี่ยวข้อง ที่ ธปท.ฝนส.(23) ว.1364/2554