ผู้จัดการบริการ : ชุลีกร (0-2283-5806) ศิรดา (0-2283-5804)
เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
เลขที่ ธปท.ฝนส.(23) ว.1564/2554
วันที่ออกหนังสือเวียน19 ตุลาคม 2554
วันที่มีผลบังคับใช้-
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บ.ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
4.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
5.บริษัทเงินทุน
6.ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -