ผู้จัดการบริการ : ชุลีกร (0-2283-5806) ศิรดา (0-2283-5804)
เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อที่ได้รับการค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแบบ Portfolio Guarantee Scheme
เลขที่ ฝนส. (23) ว. 110/2554
วันที่ออกหนังสือเวียน23 ธันวาคม 2554
วันที่มีผลบังคับใช้-
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ
ลำดับประเภทเรื่องสถานะเลขที่
1 ประกาศ ธปท.
หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อที่ได้รับการค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแบบ Portfolio Guarantee Scheme
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2554
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 23 ธ.ค. 2554
ใช้อยู่ มีเอกสารเกี่ยวข้อง สนส. 11/2554