ผู้จัดการบริการ : ชุลีกร (0-2283-5806) ศิรดา (0-2283-5804)
เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน
เลขที่ ฝนส.(02)ว.24/2556
วันที่ออกหนังสือเวียน14 มีนาคม 2556
วันที่มีผลบังคับใช้-
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4.บริษัทเงินทุน
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ
ลำดับประเภทเรื่องสถานะเลขที่
1 ประกาศ ธปท.
หลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของสถาบันการเงิน
ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 2556
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 12 มี.ค. 2556
วันที่มีผลบังคับใช้ 13 มี.ค. 2556
ยกเลิก มีเอกสารเกี่ยวข้อง สนส. 1/2556