ผู้จัดการบริการ : ลลิดา (0-2283-5874) อรรถวิทย์ (0-2283-5312)
เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์ โดย Standardised Approach (วิธี SA) (ฉบับที่ 2)
เลขที่ สนส. 3/2563
ประกาศ ณ วันที่6 มีนาคม 2563
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา23 มีนาคม 2563
วันที่มีผลบังคับใช้24 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) เนื่องจากสถานะของสินทรัพย์บางรายการได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงปรับปรุงการคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์รายการดังกล่าวให้สะท้อนสภาพการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยยังคงยึดหลักการเดิมในการคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตตาม Basel III
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -