ผู้จัดการบริการ : กัญญมน (0-2283-5307) ภัทริศ (0-2283-5302)
เรื่อง หลักเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) (ฉบับที่ 2)
เลขที่ สนส. 4/2563
ประกาศ ณ วันที่6 มีนาคม 2563
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา23 มีนาคม 2563
วันที่มีผลบังคับใช้24 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล หลักเกณฑ์ LCR มีเนื้อหาบางส่วนอ้างอิงประเภทของคู่สัญญาตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตสำหรับธนาคารพาณิชย์โดย Standardised Approach (วิธี SA) และอ้างอิงถึงประเภทสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองของสถาบันการเงิน โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว ในครั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ LCR เพื่อให้ประเภทของคู่สัญญา และประเภทสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินสอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้น โดยธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงยึดหลักการเดิมของการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -