ผู้จัดการบริการ : ลลิดา (0-2283-5874) อรรถวิทย์ (0-2283-5312)
เรื่อง แนวปฏิบัติในการปล่อยสภาพคล่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ประกาศชำระบัญชี
เลขที่ ธปท.ฝนส.(21)ว. 424/2563
วันที่ออกหนังสือเวียน16 เมษายน 2563
วันที่มีผลบังคับใช้-
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บริษัทเงินทุน
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่สถาบันการเงินต้องการปล่อยสภาพคล่องให้กับลูกค้าที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ลักษณะดังกล่าวโดยรับหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมตราสารหนี้นั้นเป็นหลักประกัน
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -