ผู้จัดการบริการ : ชโนทัย (0-2283-6837) ชนม์คณา (0-2283-5303)
เรื่อง นำส่งแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
เลขที่ ธปท.ฝนส.(23)ว 450/2563
วันที่ออกหนังสือเวียน24 เมษายน 2563
วันที่มีผลบังคับใช้-
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้31 ธันวาคม 2564
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บ.ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
4.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
5.บริษัทเงินทุน
6.บริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
7.ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -