ผู้จัดการบริการ : ชโนทัย (0-2283-6837) ณรงค์ (0-2283-6953)
เรื่อง การผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงสถานการณ์ COVID-19
เลขที่ ธปท.ฝกฉ.(72)ว. 457/2563
วันที่ออกหนังสือเวียน28 เมษายน 2563
วันที่มีผลบังคับใช้-
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -