ผู้จัดการบริการ : รติรัตน์ (0-2283-6821) กมลชนก (0-2283-6829)
เรื่อง การเสริมสร้างเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
เลขที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.643/2563
วันที่ออกหนังสือเวียน18 มิถุนายน 2563
วันที่มีผลบังคับใช้-
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -