ผู้จัดการบริการ : ชโนทัย (0-2283-6837) ชนม์คณา (0-2283-5303)
เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2
เลขที่ ธปท.ฝนส.(01)ว.648/2563
วันที่ออกหนังสือเวียน19 มิถุนายน 2563
วันที่มีผลบังคับใช้-
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้31 ธันวาคม 2564
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บ.ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
4.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
5.บริษัทเงินทุน
6.ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
7.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -