ผู้จัดการบริการ : ต่อศักดิ์ (0-2283-5806) ภัทรมน (0-2283-5877)
เรื่อง แนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การสอบทานธุรกรรมด้านสินเชื่อของสถาบันการเงิน
เลขที่ ธปท.ฝนส.(23)ว. 1121/2563
วันที่ออก / วันที่ของเอกสารหลัก15 ตุลาคม 2563
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4.บริษัทเงินทุน
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -